جیسون پوراث یکی از این انیماتورهای مطرح است که فهرستی از پرنسسهای رد شده را دارد. او معتقد است همه پرنسسهای طراحی شده دیزنی برای بکارگیری در انیمیشنهای دیزنی مناسب نیست و به همین منظور از آنها حتی درای نقشهای جانبی هم بهره نبرده است. سیتا. کورن مایدن. بیلاود. فریدگاند. ماریا. ووزیتان. پنتا.

جیسون پوراث یکی از این انیماتورهای مطرح است که فهرستی از پرنسسهای رد شده را دارد. او معتقد است همه پرنسسهای طراحی شده دیزنی برای بکارگیری در انیمیشنهای دیزنی مناسب نیست و به همین منظور از آنها حتی درای نقشهای جانبی هم بهره نبرده است.

 پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر

سیتا


 پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر
کورن مایدن

پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر
بیلاود

پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر
فریدگاند

پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر
ماریا

پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر
ووزیتان

 پرنسسهای رد شده دیزنی که در هیچ انیمیشنی ظاهر نشده‌اند+تصاویر
پنتا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه